Praktické zadania z predmetu Inforamtika

Cvičenia v textovom procesore

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 1 Využitie tabulátorov a zarážok v textovom procesore

Zdrojový text

V textovom procesore vytvorte požadovaný dokument, podľa zadania

Cvičenie 2 Správny formát dokumentu Opis textu V danom dokumente upravte chybné formátovanie
Cvičenie 3 Správny formát dokumentu Naformátovaný dokument Text pre dokument Vytvor správne naformátovaný dokument
Cvičenie 4 Správny formát dokumentu - Karlovarský spravodaj predloha Texty pre predlohu Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument
Cvičenie 3 Záverečná práca Zadanie projektu Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument

Cvičenia v tabulkovom procesore

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 1 Formát buniek, vzorec

Kraje Slovenska

Rozvrh hodín

Formátovanie buniek
Cvičenie 2 Vzorce

Triedna agenda

úlohy

Formát bunky, vzorce
Cvičenie 3 Podmienka, adresa bunky Vyhodnotenie súťaže
Cvičenie 4 Absolútne a relatívne adresovanie

Násobilka

Školská jedáleň

Pohodová informatika - adresovanie

Cvičenie 5 Práca so vzorcami Taxi služba VZORCE: IF, AND, ...
Cvičenie 6 Komplexné logické funkcie Letné tábory VZORCE: IF, SUMIF
Cvičenie 7 Funkcie na spracovanie textových reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 8 Funkcie na spracovanie textových reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 9 Filtrovanie údajov Chránené územia SR VZORCE: SUBTOTAL, databázové funkcie DSUM, DCOUNT
Cvičenie 10 Práca s grafikou a so vzorcami Objednávací list
Cvičenie 11 Hromadná korešpondencia Hromadná korešpondencia
Cvičenie 12 Tvorba grafu

Grafy

Úlohy na grafy

Cvičenie 13 Databázové funkcie

Databázové funkcie

Rastrová grafika

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Koláž Vytvor jednoduchú koláž Zadanie GIMP, selekčné nástroje
Koláž 2 Vytvor koláž Zadanie GIMP, selekčné nástroje
Farba očí Zmena farby očí Zadanie GIMP, selekčné nástroje, vrstvy
Akné Práca v GIMP-e s rôznymi nástrojmi Zadanie Na základe online manuálu "oprav" pokožku slečne ;o)
Selekcie Práca so selekciou, vyber (vyselektuj požadované časti dokumentu) Zadanie GIMP, selekčné nástroje, vrstvy
Jeden pomaranč Tvorba pomarančovej koláže Zadanie GIMP, selekčné nástroje
10 rozdielov Na základe zoznamu rozdielov a s využitím priložených obrázkov pridaj do obrázku 10 rozdielov Zadanie GIMP, vrstvy

Vektorová grafika

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Logo školy Vektorizovanie loga logo Ručne zvektorizuj zadaný rastrový obrázok
Logo kávovaj firmy Vytvorenie loga logo Na základe manuálu vytvor logo vo vektorovom editore (InkScape, CorelDraw, ...)
Manga Nakreslenie mangy podľa manuálu Linky na zdroje Na základe manuálu vytvor logo vo vektorovom editore (InkScape, CorelDraw, ...)

Programovanie (Python)

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Skriptá z programovania Skripta pre prácu v Pythone z ITakademie Skripta Python
App Inventor Súbor zadaní z ItAkadémie na prácu s App Inventorom Zadanie Android, App Inventor
Algoritmizácia a riešenie problémov Súbor pokročilých zadaní z ItAkadémie na programovanie Zadanie Android, App Inventor
Python Súbor zadaní pre vyučovanie Pythonu z ITAkadémie Zadanie Android, App Inventor
Pokémoni Na základe pokynov vypočítaj útočnú silu Zadanie .json, .txt, {}, []
Ostrovy a mosty Zadanie programovania PythonCup 2019 Zadanie canvas, events
BruteForce Zdolaj webový formulár pomocou bruteforce Dotazník poznámka: login je admin
Sudoku Naprogramuj sudoku solver (rekurzia - backtracking) Zadanie sudoku, ako vstup Sudoku solver
Grafy (prehladavanie) Naprogramuj sudoku solver (rekurzia - backtracking) Zadanie Ako prehľadávať a spracovať grafy
Spracovanie reťazcov Všehochuť príkladov z checkio.org, spracovanie reťazcov Zadanie Príklady pre tvorivú myseľ
Spracovanie súboru Na základe zadaní, spracujte súbor Zadanie Gadsby - ako napísať román bez "e"
Vykresli obrázok Na základe textového súboru, s použitím nejakej grafickej knižnice, vykresli obrazok Zadanie Úvod do grafiky
Nefungujúca rekurzia Zisti prečo daná rekurzia nefunguje a nepočíta správne deliteľa pomocou Euklidovho algoritmu Zadanie Nájdi problém
Zisti periódu Pre zadané dve celé čísla (reprezentujúce čitateľ a menovateľ), zisti najmenšiu periódu Zadanie Logická pecka
Spracovanie číslenho výrazu Vypočítaj hodnotu číselného výrazu so základnými matematickými operáciami Zadanie Infix do postfixu, spracovanie pomocou zásobnika
Slovník anglicko-slovenský Texotvý súbor slov pre spracovanie do slovníka Zadanie Spracovanie textového súboru

Počítačová bezpečnosť

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Počítačová bezpečnosť Praktické cvičenia z počítačovej bezpečnosti Zadanie ITAkadémia
Počítačová bezpečnosť Posudzovanie pravosti fotiek s využitím Fotoforensis Zadanie ITAkadémia

Práca s PC (základy)

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Priezkumník Práca so súbormi Zadanie
Cvičné súbory Preverovanie vedomostí
základné znalosti
Total Commander Úlohy z total commanderu Zadanie základné znalosti
Práca so súbormi Práca so súbormi Zadanie Základné znalosti pre prácu so súbormi
Vyhľadávanie informácii
(spracovala A. Karkušová)
Google Disk Zadanie Základné znalosti pre vyhľadávanie informácii s využiím služby Google

Kritické myslenie

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Kritické myslenie -zdroje Podklady a príklady ako využiť kritické myslenie Dennik N
Príručka kritického myslenia Metodický list - preverenie vedomosti
základné znalosti
Kritické myslenie -z droje Testikz z Edupage 2024 skolske
krajske
základné znalosti

Spracovanie zvukovej stopy

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Teória v skratke Ako počítač spracováva zvuk Teória Základné pojmy,
Audacity Spracovanie zvukovej stopy Zadanie Základné zručnosti

Hardware

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Teória v skratke Tranzisory Teória Základné pojmy,
Audacity Prepis Zadanie Základné zručnosti