Janka si vytvorila obrázky veľkých písmen anglickej abecedy. Pre každé písmeno vytvorila jeden grafický súbor. Súbory zoradila podľa veľkosti (od najväčšieho). Namiesto každého zo štyroch písmen si zapamätala štyri čísla, ktoré reprezentujú poradie súborov v tomto zoradení. Súbory nájdete v letters.zip. Aký bol Jankin kód, ak si pamätá čísla 6 4 9 26?


mix.zip


Janka made pictures of capital letters of the English alphabet. For each letter, she created one graphic file. She sorted the files by size (from the largest). Instead of each of the four letters, she memorized four numbers that represent the order of the files in this order. You can find the files in letters.zip. What was Jankin's code if he remembers the numbers 6 4 9 26?