Praktické zadania z predmetu Inforamtika

Cvičenia v textovom procesore

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 1 Využitie tabulátorov a zarážiek v textovom procesore

Zdrojový text

V textovom procesore vytvorete požadovaný dokument, podľa zadania

Cvičenie 2 Správny formát dokumentu Opis textu V danom dokumente upravte chybné formátovanie
Cvičenie 3 Správny formát dokumentu Naformátovaný dokument Text pre dokument Vytvor správne naformátovaný dokument
Cvičenie 4 Správny formát dokumentu - Karlovarský spravodaj predloha Texty pre predlohu Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument
Cvičenie 3 Záverečná práca Zadanie projektu Podľa stanovených pravidiel vytvor dokument

Cvičenia v tabulkovom procesore

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 1 Formát buniek, vzorec

Kraje Slovenska

Rozvrh hodín

Formátovanie buniek
Cvičenie 2 Vzorce

Triedna agenda

úlohy

Formát bunky, vzorce
Cvičenie 3 Podmienka, adresa bunky Vyhodnotenie súťaže
Cvičenie 4 Absolútne a relatívne adresovanie

Násobilka

Školská jedáleň

Cvičenie 5 Práca so vzorcami Taxi služba VZORCE: IF, AND, ...
Cvičenie 6 Komplexné logické funkcie Letné tábory VZORCE: IF, SUMIF
Cvičenie 7 Funkcie na spracovanie textový reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 8 Funkcie na spracovanie textový reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 9 Filtrovanie údajov oblasti SR VZORCE: SUBTOTAL, databázové funkcie DSUM, DCOUNT
Cvičenie 10 Práca s grafikou a so vzorcami Objednávací list
Cvičenie 11 Hromadná korešpondencia Hromadná korešpondencia
Cvičenie 12 Tvorba grafu

Grafy

úlohy na grafy

Rastrová grafika

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Akné Na základe videa uprav fotografiu Zadanie .json,.txt,{},[]
Ostrovy a mosty Na základe pokynov vypočítaj útočnú silu Zdrojový obrázok Zadanie Práca s nástrojmi v rastrovom editore

Vektorová grafika

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Logo školy Vektorizovanie loga logo Ručne zvektorizuj zadaný rastrový obrázok

Programovanie (Python)

Cvičenie Zadanie Súbory Popis
Pokémoni Na základe pokynov vypočítaj útočnú silu Zadanie .json,.txt,{},[]
Ostrovy a mosty Zadanie programovania PyhonCup 2019 Zadanie canvas,events
BruteForce Zdolaj webový formulár pomocou bruteforce Dotazník poznámka: login je admin
Sudoku Naprogramuj sudoku solver (rekurzia - backtracking) Zadanie sudoku, ako vstup poznámka: login je admin